วิสัยทัศน์ของสมาคมธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ของสมาคมธรรมศาสตร์
  1. เป็นองค์กรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีแผนงาน งบประมาณ การบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
  2. เป็นศูนย์กลางของสมาชิกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกคณะในการรับรู้ข่าวสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
  3. สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาสังคม
  4. เป็นองค์กรที่มีเกียรติและมีชื่อเสียง ในฐานะของสมาคมศิษย์เก่าของสถาบันชั้นนำของประเทศมี ความเห็นในเรื่อง 
    ที่มีความสำคัญต่อประเทศ รวมทั้งมีส่วนในการชี้นำและพัฒนาสังคม

พันธกิจ
  1. ปฎิรูปองค์กร ให้มีความคล่องตัวในรูปแบบเอกชนมากขึ้น มีการจัดการที่ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ จัดตั้งสถาบันธรรมศาสตร์เพื่อนักบริหาร
  2. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสมาคมต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด Network  ของชาวธรรมศาสตร์
  3. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการศึกษา การบริหาร กฎหมาย และสังคม
  4. จัดกิจกรรมกับสังคม อย่างต่อเนื่องเช่นการจัดสัมมนา ให้ความรู้มีแผนการทำ PR อย่างชัดเจน