แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562    05 มิถุนายน 2563

ด้วยสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องยูงทอง 1 ชั้น 2 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ได้โปรดเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน
รายละเอียดตามแนบ