การเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ    28 ตุลาคม 2564

ระกาศ

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม
_______________________________________
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายอันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่ง เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อันเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงของดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ดังนี้
- งานคืนสู่เหย้าเนื่องในวันธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคม 2564
- งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ครั้งที่ 75 (ฝ่ายธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ)
- งานรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 34 (ฝ่ายจุฬาฯ เป็นเจ้าภาพ)
- งานกอล์ฟประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 34 (ฝ่ายจุฬาฯ เป็นเจ้าภาพ)
- งานเดิน - วิ่งการกุศล ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 10
- งานกอล์ฟประเพณี Tai Dome Cup
- งานกอล์ฟนัดพิเศษ TU ROUND UP
- งานกอล์ฟประเพณีระหว่างคณะรายการกอล์ฟโดมทองคำ
ส่วนการให้บริการสถานที่ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไปจะได้มีการกำหนดวันจัดงาน และแจ้งให้ทราบต่อไป
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
26 ตุลาคม 2564