รายละเอียดสถานที่

 
ชื่อห้อง : ห้องจัดเลี้ยงใหญ่
ขนาดจุ : 300 - 500 คน (30-50 โต๊ะ)
อุปกรณ์ที่มีให้ :  
  1. LCD โปรเจคเตอร์
  2. จอรับภาพ
  3. โต๊ะ+เก้าอี้
  4. Wireless microphone, หรือ ไมค์สาย