รายละเอียดสถานที่

 
ชื่อห้อง : ห้องสมุดชวลิต ธนะชานันท์
ขนาดจุ : 80 ท่าน
อุปกรณ์ที่มีให้ :  
  1. Computer, WiFi