รายละเอียดสถานที่

 
ชื่อห้อง : ห้อง VIP 1
ขนาดจุ : ห้องประชุม 16 ท่าน
อุปกรณ์ที่มีให้ :  
  1. LCD โปรเจคเตอร์
  2. จอรับภาพ
  3. โต๊ะ+เก้าอี้