TU Round Up 2017    10 สิงหาคม 2560

           สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกอล์ฟ TU Round Up 2017 
ณ สนามกอล์ฟ กรุงเทพกรีฑา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560  เพื่อหารายได้
สนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา กีฬา และอื่นๆ