งานเลี้ยงขอบคุณ ผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ    20 พฤศจิกายน 2562

มื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุน
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และชาวธรรมศาสตร์ทั้งมวล ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของสมาคม  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา
อดีตนายกรัฐมนตรี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมฯ
สมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติ  ในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่สมาคมจะจัดขึ้นในโอกาสต่อไป
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้