แจ้งกำหนดการประชุมสามัญ ประจำปี 2563    16 มีนาคม 2564

ด้วยสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ              

ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น. ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ฯ

ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ