นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ คนที่17    14 พฤษภาคม 2558

 

      สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557  

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ  โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์

เลือกนายสมชาย  พูลสวัสดิ์  เป็นนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 17

(พ.ศ. 2558-2559)