คณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี 2559 - 2560

1. นายสมชาย   พูลสวัสดิ์   นายกสมาคม
2. นายยอดยิ่ง   โสภณ อุปนายก
3. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด   เลิศไพฑูรย์  อุปนายก
4. นายประกิต อภิสารธนรักษ์   อุปนายก
5. นางผาณิต พูนศิริวงศ์ อุปนายก
6. นายวิเชียร   ชวลิต์   อุปนายก
7. นายกำธร   วังอุดม       อุปนายก
8. นายฉัตรชัย   วีระเมธีกุล อุปนายก
9. นางดารณี   วัธนเวคิน เลขาธิการ
10. นายสุนทร   สถาพร    ผู้ช่วยเลขาธิการ
11. นายพรชัย กิตติปัญญางาม    เหรัญญิก
12. นายคณิต   พีชวณิชย์ กรรมการ
13. นายเชาวรัตน์   เชาวน์ชวานิล กรรมการ
14. นายพรนริศ   ชวนไชยสิทธิ์ กรรมการ
15. นายชัยศักดิ์   อังค์สุวรรณ กรรมการ
16. นายจำกัด   ศิริพูนทรัพย์ กรรมการ
17. นายเสถียร   เศรษฐสิทธิ์์ กรรมการ
18. นายธนภัทร   เอกกุล กรรมการ
19. ดร.สันติภาพ   เตชะวณิช    กรรมการ
20. คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ
21. นายจักรกฤศฏิ์   พาราพันธกุล กรรมการ
22. นายฐิติ   วิศวชัยวัฒน์ กรรมการ
23. นายธีรวัฒน์   ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ
24. นายสมศักดิ์    จิตติพลังศรี กรรมการ
25. นายชาญกิจ   ไตรรัตนานนท์ กรรมการ
26. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ
27. นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการ
28. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
29. นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ กรรมการ
30. นายสุรชัย ขันอาสา กรรมการ
31. นายประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์ กรรมการ