รายละเอียดสถานที่

 
ชื่อห้อง : ห้องมิตติ้ง 1
ขนาดจุ : 25-30 ท่าน นั่งรูปตัว U
อุปกรณ์ที่มีให้ :  
  1. LCD โปรเจคเตอร์
  2. จอรับภาพ
  3. โต๊ะ+เก้าอี้
  4. Wireless microphone, หรือ ไมค์สาย